Erasmus+ „Key Tutors“

(Projekto numeris Nr. 2015-1-FR01-KA204-014943)

Pagrindinis ”Key Tutors” projekto tikslas buvo pasiūlyti metodą, skirtą nustatyti ir įvertinti pagrindines suaugusių žmonių, patiriančių įvairius gyvenimo sunkumus kompetencijas. Metodas sukurtas ir išbandytas šešiuose skirtinguose socialiniuose, profesiniuse, nacionaliniuose ar kultūriniuose kontekstuose, patvirtina, kad tai naudinga tiek profesionalams, tiek besimokantiesiems.

Projektą dvejus metus įgyvendino penkių Europos šalių partneriai, todėl buvo galimybė įtraukti įvairius tinkamus mokymo metodus, kurie yra aprašyti ir pateikti, ir tai užtikrina metodo naudojimo tvarumą ne tik partnerių šalyse bet ir kitos ES šalys.

Projekto ateitis tiesiogiai susijusi su metodo (pirmieji metai) testavimu ir gautų rezultatų analize bei gautų ir atsiliepimų (antrųjų metų) surinkimu ir analize. Norime pabrėžti galimą metodo panaudojimą ir įgyvendinimą, siekiant nustatyti ir įvertinti pagrindinius gebėjimus tarp besimokančių suaugusiųjų, turinčių mažiau įgūdžių, taip pat ir naudą andragogams vertinant pagrindines besimokančiųjų kompetencijas. Šio metodo pagrindinė idėja – nustatyti sąlygas, kurios palengvintų potencialų tvarumą pagrįstą pagrindinėmis kompetencijomis, renkant informaciją iš suaugusiųjų švietimo specialistų ir organizacijų.

„IRIV Conseil“ (Prancūzija) sukurtas vertinimo metodas kartu su numatoma pedagogine strategija bus įtraukta į IRIV mokymo programą, kuri nuo 2000 m. nuolat gerinama ir tobulinama, siekiant sustiprinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi. Metodas  kartu su e-knyga bus prieinami IRIV leidinių portale (www.iriv-publications.net), kuris taip pat bus reguliariai atnaujinamas, kad šis metodas būtų išplatintas platesnei auditorijai. Per dvejus metus rengiami dėstytojai naudosis savo profesinėse srityse: suaugusiųjų švietimui (Cité des Métiers) ir užsienio kalbų mokymuisi (FISPE ir Maison des Familles). Besimokantieji buvo mokomi įvairiais būdais įsivertinti ir pagilinti savo kompetencijas: klubo (siūlomi vieną kartą per mėnesį „Cité des Métiers“) arba profesinio rengimo (profesinio mokymo) ir kalbos mokymosi  metu. Jie bus pagrindiniai „Key Tutors“ metodo ambasadoriai. Tikslinės grupės eina kartu su suinteresuotosiomis šalimis suaugusiųjų švietimo srityje.

Ispanijos organizacija INFODEF, remdamasi sėkmingais rezultatais ir projekto įgyvendinimo metu sukurtų metod įvertinimu IO1 ir IO2 metodine medžiaga, INFODEF įgyvendins strategiją, kaip panaudoti ir įtraukti projekto rezultatus į pagrindines mokymo kryptis. Tai bus panaudota dviejuose lygmenyse. Pirma, ji bus įgyvendinama INFODEF, įskaitant IO2 metodinę medžiagą inovacinių metodikų ir mokymo įrankių, kuriuos organizacija taiko savo mokymo programose, rinkinį. Be to, INFODEF kuria novatoriškas metodikas, skirtas remti mokymo ir praktikos programas, o projekto „Key Tutors“ rezultatai bus pritaikyti ir perkelti į naujas programas. Antra, išoriniu lygmeniu, projekto rezultatai IO1 ir IO2 (metodinė medžiaga) bus perduoti kitoms organizacijoms ir subjektams. INFODEF jau perleido IO1 ir IO2 skirtingoms organizacijoms projekto įgyvendinimo etapu, ypač tiems, kurie dalyvavo rengiant ir testuojant projekto rezultatus. Projekto metu vykdant projekto platinimo veiklą INFODEF taip pat atrinko naujas organizacijas, suinteresuotas projekto produktais. Kaip dalis INFODEF paslaugų ir veiklos  skirta parama šioms organizacijoms  tai suprasti propjekto „ Key tutors“  logiką ir pritaikyti projekto metodiką konkrečiai kiekvienos organizacijos realybei, pritaikant pagrindinių kompetencijų vertinimo metodą atitinkantį tikslinių naudos gavėjų poreikius bei dėstytojų poreikius, atsižvelgiant į jų specifinį profilį.

Suomijos universitetas JAMK, ketina dirbti su savo profesiniais partneriais pagrindinių gebėjimų vertinimo srityje. Be to, profesinio rengimo srityje buvo sukurta nacionalinė kompetencijų sistema. Universiteto ir jo partnerių tikslas yra dirbti su užimtumo socialine agentūra, kuri vadovaujasi nacionaline politika susijusia su pagrindinių kompetencijų vertinimu, pripažinimu ir sertifikavimu. Be to, tokio proceso tvarumas priklauso nuo vis didėjančio supratimo apie pagrindinių kompetencijų svarbą kiekvienam suaugusiajam, nes jis susijęs su sėkmingu socialine ir profesine integracija. Įgyvendinant projektą, pasiūlytas pagrindinių gebėjimų vertinimas įrankis, kuris vertina atskirus stiprius dalykus, skatinančius nepalankioje padėtyje esančių besimokančiųjų autonomiją. Šio bendrojo metodo nauda yra perdavimo galimybė įvairiems  besimokančiųjų segmentams visuomenėje.

Skudutiškio akademija pabrėžia, kad suaugusiųjų mokytojai plėtoja daugiausiai galimų kontaktų ir naudoja visas galimybes paaiškinti, kaip tai gali būti naudinga vertinant pagrindines kompetencijas. Pirmajame etape Skudutiškio akademija planuoja plėtoti konsultacijų su dalyviais ir suinteresuotosiomis šalimis procesą. Skudutiškio akademija jau pasirašė trejų metų partnerystės sutartį su vietos savivaldybe, kad savivaldybės teritorijoje įgyvendintų Šeimų įgalinimo programą. Tai reiškia, kad projekto „Key Tutors“ rezultatai bus integruoti į visas siūlomas mokymo programas. Antrame etape Skudutiškio akademija planuoja susitikimą su Lietuvos sveikatos ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijų atstovais, kad  sukurta gebėjimų vertinimo metodika  būtų integruota į suaugusiųjų mokymo sistemą. Skudutiškio akademija tobulins kompetencijų vertinimo/ įsivertinimo metodą ir naudos tai savo mokymo programose. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinės kompetencijos turi būti perduodamos, daugiafunkcinės ir todėl taikomos labai skirtingose ​​situacijose ir gyvenimo sąlygose, pagrindinių kompetencijų vertinimas turi būti pritaikytas siekiant skirtingų tikslų, spręsti įvairias problemas ir atlikti įvairias užduotis. Dėl šios priežasties suaugusieji mokytojai, kaip specialistai, atlieka svarbų vaidmenį rengiant atitinkamas mokymo programas, užtikrinančias naujos visuomenės raidos reikšmės kūrimą.

FASS fondas svarsto, kaip integruoti  projekto „Key Tutors“ rezultatus į instruktorių ir dėstytojus socialinės paramos srityje, mokymus ir paskatinti kuratorius rinktis  darbuotojus atitinkančius potencialių naudos gavėjų poreikius.

FASS nori integruoti „Key Tutors“ požiūrį į visas mokymo programas, kurios bus įgyvendinamos socialinės paramos veikloje. Pagrindinių dėstytojų požiūris padės tobulinti ir tobulinti socialinių paslaugų sektoriuje siūlomas mokymo programas. Pagrindinių kompetencijų vertinimas bus taikomas skirtingų besimokančiųjų darbo situacijose, o tai padės geriau spręsti problemas ir pagerinti darbo rezultatus. Taigi pagrindiniai dėstytojai iš tikrųjų padės pasirinkti tinkamą mokymo turinį.

Taigi šeši partneriai pritaikė projekto „Key Tutors“ įgyvendinimo metu sukurtą  vertinimo metodą , kad jis atitiktų tikslinę auditoriją. Tai rodo pedagoginį šio proceso universalumą. Be to, partneriai  buvo atidūs užtikrinant tokio metodo įgyvendinimo  stebėseną ir tvarumą. Dėl to  tikimasi, kad sukurtas suaugusiųjų patiriančius gyvenimo sunkumus , pagrindinių kompetencijų vertinimo metodas bus tvarus ir plačiai naudojamas.

Iš tiesų, priemonės tvarumas ir sėkmingas naudojimas yra susiję su daugeliu sėkmės veiksnių:

– tikimybė, kad projekte numatytą naujovę priims ir bus plačiai ja pasinaudota (mokymo specialistai, globėjų organizacijos, suaugusiųjų švietimo sritis ir kt.);

-suaugusiųjų švietimo politika galini tikslingai taikyti pagrindinių kompetencijų vertinimo /įsivertinimo metodą, kaip  mokymo filosofijos pagrindą;

–  ieškant  suaugusiųjų mokymo  nuoseklumo siekti kad inovacinį pagrindinių gebėjimų vertinimo metodą galėtų panaudoti įvairūs veikėjai, turintys motyvaciją ir gebėjimą būti mokomiems;

– naujovė, pagrįsta mokymo strategijomis, būdingomis mokymų specialistams ir dėstytojams, suvokiantiems skirtingą besimokančiųjų profesinę aplinką;

– vertinant pagrindines kompetencijas atsižvelgta į individų, grupių, siekiančių socialinės ir profesinės integracijos, poreikius  ir konkrečius interesus.

Taigi  projekto „Key Tutors“ įgyvendinimo metu sukurtas pagrindinių kompetencijų vertinimo metodas, žmonių grupėms patiriančioms įvairius gyvenimo sunkumus, buvo reikalingas nacionaliniuose lygmenyse.

Metodas, buvo išbandytas, patvirtintas ir išnagrinėtas, skirtas spręsti socialines ir ekonomines problemos, su kuriomis susiduria dabartinės visuomenės, ypač įmonės, mokymo organizacijos ir asmenys, kalbant apie užimtumą ir mokymą.