Projektai 2

   PROGRAMA „ ERASMUS +“ 

PROJEKTAS   „Skatinti keisti mąstymą siekiant sėkmingai vystyti socialinį verslą  

NPAD-2017/10203


Projekto įgyvendinime dalyvauja  3 partneriai iš skirtingų  ES šalių.

Projektą koordinuojanti institucija –  Latvijos  NVO  „Socialinių inovacijų centras“, o partneriai – VšĮ „Skudutiškio akademija“ (Lietuva) ir SE- Šiaurės socialinių inovacijų asociacija, SE-NordicASI ( Švedija).

Šio projekto tikslas – pažvelgti, į šalies – partnerės  socialiniam verslui vystyti turimus  gebėjimus ir sukurti inovatyvų mokymo modulį, kuris paskatintų  socialiai remtinų asmenų pagrindinių gebėjimų vystymą ir skatintų jų iniciatyvumą, dalyvavimą visuomenės ekonominiuose procesuose Baltijos jūros  regione.

Šio projekto uždaviniai:

  1. Atlikti situacijos apžvalgą, kuri padės nustatyti esamą situaciją, pagrindines socialines vertybes, socialinio verslo kūrimo motyvus  ir kompetencijas,  Latvijoje, Lietuvoje ir Švedijoje.
  2. Grafiškai įvardinti  pagrindines socialinių verslininkų kompetencijas.
  3. Pasiūlyti ir paruošti pagrindinių kompetencijų ugdymo modulį.

Projekto tikslams įgyvendinti skirti 2 metai.

Visa informacija talpinama socialinio verslo tinklo platformoje www.socialenterprisebsr.net .

Šioje platformoje galima išskirti  tris kryptis:

  1. suinteresuotųjų šalių tinklas http://www.socialenterprisebsr.net/social-enterprises-support-organisations-database/atnaujintas su naujomis suinteresuotųjų šalių organizacijomis iš Lietuvos ir Švedijos. Organizacijos gali prisijungti prie paramos tinklo užpildydamos internetinę paraišką http://www.socialenterprisebsr.net/list-your-support-organisation-on-our-website/Jūsų organizacijos taip pat gali prisijungti!
  2. atitinkami renginiai http://www.socialenterprisebsr.net/events/ ir mokymo medžiaga http://www.socialenterprisebsr.net/library/educational-materials/ Jei žinote įdomų artėjantį renginį apie socialinį verslumą, nedvejodami pridėkite jį prie mūsų kalendoriaus per internetinę formą  http://www.socialenterprisebsr.net/contribute-to-our-events-calendar/.
  3. naujos socialinės įmonės http://www.socialenterprisebsr.net/database/ iš Lietuvos ir Švedijos. Organizacijos gali prisijungti prie tinklo užpildydamos internetinę paraišką čia:  http://www.socialenterprisebsr.net/list-your-company/ .

Socialinis verslas yra socialinės ekonomikos dalis ir nuo tradicinio verslo modelio skiriasi tuo, kad pirminė jo misija yra socialinis poveikis ir nauda visuomenei – opių socialinių problemų sprendimas, o ne maksimalaus pelno siekimas. Todėl didžioji dalis uždirbto pelno pirmiausiai naudojama socialinių tikslų įgyvendinimui. Šio projekto šalys-partnerės įgyvendinant projekto tikslus siekia prisidėti prie sanglaudos didinimo ir socialinės nelygybės mažinimo.

VšĮ Skudutiškio akademijos institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiklų plėtra

image002-300x123


2013 m. sausio 3 d. buvo pasirašyta Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, Nevyriausybinių Organizacijų subsidijų schemos paprojekčio įgyvendinimo sutartis su VšĮ Skudutiškio akademija.

 

Paprojekčio pavadinimas

VšĮ Skudutiškio akademijos institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiklų plėtra

Paprojekčio tikslas

Sustiprinti VšĮ Skudutiškio akademijos kompetencijas, finansinius gebėjimus ir išplėsti veiklą, sukuriant sodybos, skirtą šeimos psichinės sveikatos problemų prevencijai ir psichinės sveikatos stiprinimo paslaugų teikimui, veikiančią socialinio verslo principais, veiklos modelį.

Paprojekčio uždaviniai

  1. Išanalizuoti ir pritaikyti praktikoje tarptautinę NVO, veikiančių psichinės sveikatos problemų prevencijos bei psichinės sveikatos stiprinimo srityse, veiklos ir lėšų pritraukimo, gerąją patirtį.
  2. Padidinti socialinio ir emocinio ugdymo kokybę ir prieinamumą stiprinant VšĮ Skudutiškio akademijos darbuotojų kompetencijas.
  3. Sukurti sodybos veiklos strategiją, pagrįstą viešojo, visuomeninio ir privataus sektoriaus partnerystės principu (NVO, vietos savivalda, valstybinės institucijos ir verslas).

Trumpas paprojekčio aprašymas. Rezultatai

Veiklos vyko 12 mėn. Buvo atliktas ES psichinės sveikatos stiprinimo srityse veikiančių NVO  tyrimas, kurio metu išanalizuoti NVO veiklos, lėšų pritraukimo modeliai ir patirtis. Užmegzti ryšiai su užsienio NVO, vykdančiomis analogišką veiklą. Suorganizuota 2 dienų tarptautinė konferencija, kurioje diskutavo atstovai iš užsienio šalių NVO, vietos savivaldos, valdžios, NVO. Ekspertai parengė sodybos, teikiančios socialines-psichologines-edukacines paslaugas ir taikančios socialinio verslo principus, darbuotojo įvadinio parengimo programos „Socialinės-edukacinės veiklos organizavimas“ modulį ir pagal jį pravedė 4 dienų  (32 val.) mokymus VšĮ Skudutiškio akademijos darbuotojams (12 asmenų). Programos turinys universalus ir tinkamas kitų analogiškų NVO darbuotojų mokymams. Parengta socioedukacinės sodybos veiklos strategija – perspektyvinis sodybos ateities veikos modelis. Įsigyta kompiuterinė technika ir kėdės vaikų dienos centrui.

Paprojekčio tikslinės grupės

Pagrindinė tikslinė grupė – VšĮ Skudutiškio akademijos darbuotojai, 12 asmenų, iš jų 9 dirbantys vaikų dienos centruose ir 3 projektų vadybininkai bei pati įstaiga.

Antroji tikslinė grupė – vaikų dienos centrų lankytojai ir jų šeimos – 91vaikas ir 76 šeimos.

Paprojekčio netiesioginiai naudos gavėjai

Naudą iš paprojekčio sukurtų produktų ir rezultatų gaus asmenys, kuriems VšĮ Skudutiškio akademija teikia paslaugas: kitų švietimo ir socialinių projektų, kuriuos vykdo arba administruoja įstaiga, aplinkinių seniūnijų bendruomenių gyventojai, vietos savivaldos darbuotojai.

Pasikeitimas patirtimi vystant kaimo šeimų socialinę-ekonominę atsakomybę Europoje (FAMILY-SER) Mokymosi visą gyvenimą programa / Grundtvig mokymosi partnerystės. I am not scared (Aš nebijau)

iamnotscared_logo

Mokymosi visą gyvenimą programa / Skersinė programa Praktinis pasikeitimas patirtimi apie tutorystę Europoje Mokymosi visą gyvenimą programa / Leonardo da VinčiŠeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, teikiant popamokines vaikų priežiūros paslaugas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa/Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimasKompetencijų pripažinimas – šeimos ir karjeros suderinimo plėtrai Europos bendrijų iniciatyva EQUALVaikų dienos centrų plėtra savivaldybėse.