erasmus-logo

Šeimos mentorius bendruomenėje – kompetencijos ir pasiruošimas jų pripažinimui

(Projekto Nr. 2018-1-LT01-KA204-047030)

Projekto pagrindinis tikslas – pasitelkiant tarptautinių partnerių patirtį ir turimą praktiką sukurti inovatyvius metodus, skirtus šeimos mentorių mokymui, kompetencijų įsivertinimui ir pasiruošimą jų pripažinimui.

Projekto veiklos atitinka strategijos „Europa 2020“ iniciatyvą „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“, suteikianti žmonėms galimybę ugdyti visą gyvenimą trunkančio mokymosi įgūdžius ir gebėjimus siekiant padidinti dalyvavimą darbo rinkoje. „Europos kovos su skurdu platforma“ yra pavyzdinė iniciatyva, padedanti užtikrinti socialinę ir teritorinę sanglaudą, o kaimo vietovių žmonės, kuriems teikiama pagalba, gali oriai gyventi ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Projektas, skatinantis bendradarbiavimą ir pasikeitimą partnerių gerąja patirtimi, jungiant bendras iniciatyvas, sukurs ir įgyvendins suaugusiųjų švietimo naujoves ir pasirengimą kompetencijoms pripažinti nacionaliniu ir Europos lygiu. Tai atitinka ES Komisijos „Švietimas ir mokymas 2020“ tikslus, kad visos valstybės narės turi padėti daugeliui suaugusiųjų tobulinti savo kompetencijas.

Projektas bus vykdomas su ES šalių partneriais:

  1. VšĮ Skudutiškio akademija – Lietuva, Vadovaujantis projekto partneris
  2. Regional Federation Familles Rurales in Pays de la Loire – Prancūzija
  3. Fundacja Agencji Sluzby Spolecznej – Lenkija
  4. VšĮ Vilniaus šeimos psichologijos centras – Lietuva
  5. Vestifex Koolituskeskus – Estija
  6. Institute for the Promotion of Development and Training – Ispanija

Projektas siejasi su LR Valstybinės švietimo 2013-2020 metų strategijos pagrindiniu tikslu – paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu valstybės gerovės kėlimui, ugdyti veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, Lietuvos ir pasaulio ateitį, šios strategijos 4 tikslą“ garantuojant švietimo sistemos veiksmingumą, sukurti paskatų ir vienodų sąlygų mokytis visą gyvenimą sistemą, grįstą veiksminga pagalba atpažįstant save ir renkantis kelią veiklos pasaulyje. Derinti asmens pasirinkimą su valstybiniu planavimu“ bei šio tikslo pagrindines veiklos kryptis.

Projekto tikslinės grupės:

  1. Pagrindinė tikslinė grupė – andragogai, suaugusiųjų mokytojai / šeimos mentoriai.
  2. Galutiniai naudos gavėjai – šeimos kaimo vietovėse.

Projekto trukmė: 2018-09-01 iki 2020-08-31.