Erasmus+ “Key Tutors”

gaublys


MENTORIŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ STIPRINIMO ĮRANKIAI IR EDUKACINIAI METODAI


zemelapis

 PROJEKTO ESMĖ IR TIKSLAI


Specialistai,  dirbantys su suaugusiais  patiriančiais gyvenimo sunkumų,  dauguma atveju yra socialiniai darbuotojai , tačiau ir kiti specialistai,  dirbantys švietimo srityje,  įsijungia į šią veiklą. Projektas siūlo suburti šiuos specialistus, neatsižvelgiant į jų profesinę patirtį  ir pasiūlyti naują  bendrųjų kompetencijų tobulinimo požiūrį.

Šis  projektas skirtas dviems pagrindinėms tikslinėms žmonių grupėms, atsižvelgiant į projekto partnerių veiklos sritis ir kiekvienos šalies- partnerės suaugusių švietimo ypatumus.

1.Pagrindinė tikslinė grupė: Tutoriai ( suaugusių mokytojai  ir specialistai ) dirbantys su žmonėmis, patiriančiais gyvenimo sunkumus, nevyriausybinių organizacijų , vietos valdžios institucijų ar verslo atstovai.

2. Netiesioginė tikslinė grupė: Patiriantys gyvenimo sunkumus besimokantieji, kurie nori keisti savo gyvenimo tikslus.

METODIKA


Projekto veiklos  grindžiamos  „testavimo-mokymosi“ metodu, kai tutoriai kartu kuria ,išbando, tvirtina mokymo įrankius ir metodus, padedančius vertinti/ įsivertinti besimokančiųjų kompetencijas , bei  paskatinti   reikalingų  įgūdžių įgijimą.

Projekto įgyvendinimo metu  vykdomas nacionalinės  ir tarptautinės veiklos. Nacionalinės veiklos kiekvienoje šalyje –partnerėje susideda iš  3 „testavimo-mokymosi“ sesijų. Eksperimentavimo laikotarpiu dalyvauja 10 tutorių ir gyvenimo sunkumus patiriantys  besimokantieji.

Tarptautiniu lygmeniu vykdomos 2 Europos šalių –partnerių mokymosi sesijos, kurių metu aptariami  bendrųjų kompetencijų vertinimo metodai, bei  3 tarptautiniai  partnerių susitikimai , kuriuose dalijamasi veiklos patirtimi.

INTELEKTINIAI REZULTATAI


Mokymo metodas skirtas stiprinti  besimokančiųjų bendruosius gebėjimus .

Projekto partnerių bendros veiklos  rezultate,  tutoriams  bus pasiūlyta:

-Metodas  leidžiantis nustatyti ir įvertinti besimokančiųjų bendrąsias kompetencijas. Kiekviena šalis-partnerė pasirinks dviejų kompetencijų derinį (2006 Briuselis, Europos Komisija  ir Europos Parlamentas patvirtino 8 bendrąsias kompetencijas), atitinkantį  jų  veiklos specifiką.

-Mokymo gairės padedančias gyvenimo sunkumus patiriantiems besimokantiesiems sugrįžti į darbo rinką, atsižvelgiant į jų turimus gebėjimus, išsilavinimą ir profesines darbo sąlygas .


BESIMOKANČIŲJŲ, KILUSIŲ IŠ SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMŲ AR TURINČIŲ MAŽIAU GALIMYBIŲ, PAGRINDINIŲ KOMPETENCIJŲ IDENTIFIKAVIMO IR ĮVERTINIMO ĮRANKIS BEI METODAS

SUNKUMUS PATIRIANČIŲ/MAŽIAU GALIMYBIŲ TURINČIŲ ŠEIMŲ PAGRINDINIŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS

EEDUCATIONAL GUIDE FOR THE ASSESSMENT OF KEY COMPETENCES AMONG DISADVANTAGED ADULT LEARNERS


PARTNERYSTĖ

parner1

parner2