Paprojektis „VšĮ Skudutiškio akademijos institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiklų plėtra“

image002-300x123

2013 m. sausio 3 d. buvo pasirašyta Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, Nevyriausybinių Organizacijų subsidijų schemos paprojekčio įgyvendinimo sutartis su VšĮ Skudutiškio akademija.

 Paprojekčio tikslas

Sustiprinti VšĮ Skudutiškio akademijos kompetencijas, finansinius gebėjimus ir išplėsti veiklą, sukuriant sodybos, skirtą šeimos psichinės sveikatos problemų prevencijai ir psichinės sveikatos stiprinimo paslaugų teikimui, veikiančią socialinio verslo principais, veiklos modelį.

Paprojekčio uždaviniai

  1. Išanalizuoti ir pritaikyti praktikoje tarptautinę NVO, veikiančių psichinės sveikatos problemų prevencijos bei psichinės sveikatos stiprinimo srityse, veiklos ir lėšų pritraukimo, gerąją patirtį.
  2. Padidinti socialinio ir emocinio ugdymo kokybę ir prieinamumą stiprinant VšĮ Skudutiškio akademijos darbuotojų kompetencijas.
  3. Sukurti sodybos veiklos strategiją, pagrįstą viešojo, visuomeninio ir privataus sektoriaus partnerystės principu (NVO, vietos savivalda, valstybinės institucijos ir verslas).

Trumpas paprojekčio aprašymas. Rezultatai

Veiklos vyko 12 mėn. Buvo atliktas ES psichinės sveikatos stiprinimo srityse veikiančių NVO  tyrimas, kurio metu išanalizuoti NVO veiklos, lėšų pritraukimo modeliai ir patirtis. Užmegzti ryšiai su užsienio NVO, vykdančiomis analogišką veiklą. Suorganizuota 2 dienų tarptautinė konferencija, kurioje diskutavo atstovai iš užsienio šalių NVO, vietos savivaldos, valdžios, NVO. Ekspertai parengė sodybos, teikiančios socialines-psichologines-edukacines paslaugas ir taikančios socialinio verslo principus, darbuotojo įvadinio parengimo programos „Socialinės-edukacinės veiklos organizavimas“ modulį ir pagal jį pravedė 4 dienų  (32 val.) mokymus VšĮ Skudutiškio akademijos darbuotojams (12 asmenų). Programos turinys universalus ir tinkamas kitų analogiškų NVO darbuotojų mokymams. Parengta socioedukacinės sodybos veiklos strategija – perspektyvinis sodybos ateities veikos modelis. Įsigyta kompiuterinė technika ir kėdės vaikų dienos centrui.

Paprojekčio tikslinės grupės

Pagrindinė tikslinė grupė – VšĮ Skudutiškio akademijos darbuotojai, 12 asmenų, iš jų 9 dirbantys vaikų dienos centruose ir 3 projektų vadybininkai bei pati įstaiga.

Antroji tikslinė grupė – vaikų dienos centrų lankytojai ir jų šeimos – 91vaikas ir 76 šeimos.

Paprojekčio netiesioginiai naudos gavėjai

Naudą iš paprojekčio sukurtų produktų ir rezultatų gaus asmenys, kuriems VšĮ Skudutiškio akademija teikia paslaugas: kitų švietimo ir socialinių projektų, kuriuos vykdo arba administruoja įstaiga, aplinkinių seniūnijų bendruomenių gyventojai, vietos savivaldos darbuotojai.

1 2