Universalusis daugiafunkcis centras – NVO ir valstybinio sektoriaus praktinio bendradarbiavimo laboratorija

Šeimos gerovės laboratorija

 

Projekto tikslas sukurti valdžios, nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo ir partnerystės modelį, išplečiant UDC veiklos koncepciją ir pagerinti įgyvendinamą viešąją politiką bendruomenei teikiamų paslaugų srityje.

Projekto uždaviniai

  • atlikti teisinių sąlygų analizę ir sukurti valdžios, NVO sektorių partneryste paremtas teisines rekomendacijas socialinių paslaugų plėtrai kaime;
  • pagerinti paslaugų teikimą gyventojams sukuriant tarpsektorinės partnerystės principais pagrįstą UDC valdymo modelį;
  • sustiprinti UDC kūrėjų (valdžios ir NVO atstovų) administracinius gebėjimus išbandant sukurtas priemones ir įrankius

 Projekto trukmė – 24 mėn.

 Projekto aprašymas

Universalių daugiafunkcių centrų (UDC) steigimas atvėrė galimybes glaudesniam įvairių žinybų, savivaldos institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimui sprendžiant vietos bendruomenėms aktualias problemas. Tačiau UDC veiklų organizavimas, jų tipai, plėtra, nėra iki galo apibrėžti ir aiškūs.

Pagrindinės projekto veiklos, jų apimtis

 NVO ir valdžios sektorių bendradarbiavimo UDC veikloje analizė ir rekomendacijų parengimas.

  1. UDC tarpsektorinės partnerystės principais pagrįsto valdymo modelio sukūrimas.
  2. Parengtų priemonių ir įrankių išbandymas praktikoje:
  • bendruomenės poreikių tyrimas pagal sukurtą metodiką dviejų UDC aplinkoje;
  • UDC vidinės valdymo sistemos įdiegimas dviejų UDC aplinkoje;
  • UDC valdymo grupės mokymo programos išbandymas UDC aplinkoje ir grįžtamojo ryšio įvertinimas;
  • UDC veiklos organizatoriaus mokymo programos išbandymas UDC aplinkoje ir grįžtamojo ryšio įvertinimas;
  1. Informacijos apie sukurtus produktus sklaida.

Projekto tikslinė grupė – Utenos regiono valstybės tarnautojai ir darbuotojai, viešųjų įstaigų, asociacijų, labdaros ir paramos fondų darbuotojai, dalyvaujantys UDC kūrime.