Finansuotojai
Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai
  Programa Erasmus+
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa/ Valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas ir partnerystė
Mokymosi visą gyvenimą programa/ Grundtvig mokymosi partnerystės

 

Mokymosi visą gyvenimą programa / Leonardo da Vinči

  Europos bendrijų iniciatyva EQUAL
 

Vaikų dienos centrų plėtra savivaldybėse

Nacionalinė vaikų dienos centrų programa

 

 

 

 

 

 

Vasaros stovyklos